OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.                   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.                   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

a)     jméno a příjmení

b)     adresa bydliště

c)     adresa doručení

d)     daňové identifikační číslo

e)     elektronická adresa (e-mail)

f)       telefonní číslo

g)     datum narození

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“)

3.                     Kupující souhlasí se zpracování osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu včetně osobních statistik. Kupující také souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

4.                     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené na webové stránce obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.                     Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.                     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 15let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.                     Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.                     V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)     požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b)     požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.                     Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.                  Pro získávání dat o používání webové stránky, případně pro získávání informací o demografických údajích uživatelů používám soubory cookies. Cookie je drobná textová informace, která může být uložena ve vašem prohlížeči. Cookie využívá mimo jiné i nástroj Google Analytics. Cookie využívám také pro textovou a grafickou inzerci v síti dodavatelů třetích stran.

11.                  Při zpracování osobních údajů kupujícího se jakožto správce zavazuji řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), dále má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

12.                  Změny v osobních údajích lze sdělit e-mailem na adresu: info@alice-zemkova.cz nebo prostřednictvím editace uživatelského účtu kupujícího.

 

 

Přejít nahoru